Onze beurs website: Garden Preview

Privacy Verklaring

 

De vereniging Belangen Behartiging Buitenmeubelen en textiel, Dutch Outdoor Furnishing Association (hierna DOFAS) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DOFAS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als DOFAS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden/leveranciers

Persoonsgegevens van leden/ leveranciers worden door DOFAS  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over het lidmaatschap;
 • Het uitvoering geven aan lidmaatschapsdiensten;
 • Het versturen van gepersonaliseerde berichten die aansluiten bij uw interesses en/of de situatie van uw onderneming;
 • Het versturen van informatie over nieuwe producten of diensten van DOFAS;
 • Het versturen van uitnodigingen voor (vaktechnische) bijeenkomsten zoals seminars, het bijwonen van informatiebijeenkomsten en workshops georganiseerd door, voor of namens DOFAS en daarmee vergelijkbare bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DOFAS de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam,
 • adres (bedrijf),
 • woonplaats (bedrijf),
 • telefoonnummer (bedrijf),
 • Kamer van Koophandel nummer (bedrijf)
 • mobiel telefoonnummer (bedrijf en/of privé),
 • geslacht,
 • e-mailadres (bedrijf en/of privé),
 • functietitel
 • omzetcategorie

 

Uw persoonsgegevens worden door DOFAS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door DOFAS  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschapsinschrijvingsformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DOFAS de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door DOFAS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is en aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door DOFAS  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DOFAS de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam,
 • adres (bedrijf),
 • woonplaats (bedrijf),
 • telefoonnummer (bedrijf),
 • mobiel telefoonnummer (bedrijf en/of privé),
 • geslacht,
 • e-mailadres (bedrijf en/of privé),
 • functietitel

 

Uw persoonsgegevens worden door DOFAS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, lobbycontact en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door DOFAS  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de (arbeids)overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De (arbeids)overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DOFAS de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • KvK nummer;

Uw persoonsgegevens worden door DOFAS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Analytische cookies (Google Analytics):

Cookie  Opslagperiode  Doel
_gat        1 minuut                Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.
_gid        24 uur                    Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
_ga          2 jaar                     Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

DOFAS maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de DOFAS website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt DOFAS inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de DOFAS website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de DOFAS website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat DOFAS website optimaal werkt.

DOFAS verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer of een andere browser)
 • de resolutie van jouw computerscherm
 • vanaf welke pagina je op de DOFAS website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang je de DOFAS website bezoekt of gebruikt
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van de DOFAS website
 • welke pagina’s je bezoekt op de DOFAS website

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

DOFAS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens DOFAS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de wet AVG kunnen we melden dat DOFAS geen Functionaris Gegevensbescherming heeft, maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via E: info@DOFAS.nl of  T: 0492-667299

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

DOFAS, Vogelwikke 4, 5731 WG Mierlo, T: 0492-667299 E: info@DOFAS.nl

KvK 17184494